STRONA GŁÓWNA TRATWY KAJAKI

POLE NAMIOTOWE

GALERIA

KONTAKT

KONTAKT   -   REGULAMINY  -   DOJAZD  

              Wersja strony do urządzeń mobilnych -  PRZEŁĄCZ

 
     
  WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO e-mail - rumcajs@tratwy.com
  ADAM RACZKOWSKI TEL.  +48 600 273 051
  16-310 SZTABIN   wieś. KOPYTKOWO 4 TEL.  +48 789 333 966
     
     
  POLE NAMIOTOWE - BIEBRZAŃSKIE SAFARI e-mail - hanka@rumcajsy.com
  16-310 SZTABIN TEL.  +48 600 273 051
  wieś. KOPYTKOWO 4 TEL.  +48 789 333 966
     
 
link do gospodarstwa agroturystycznego  -    www.rumcajsy.com
 
REZERWACJA - telefonicznie -    +48 600 273 051 ,   +48 789 333 966

Jeżeli chcesz uzyskać odpowiedz na pytania natychmiast to nie pisz maili tylko zadzwoń. 

e-mail  rumcajs@tratwy.com

 
TU KUPISZ BILET DO BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO  https://biebrza.eparki.pl/
 

        Rezerwacja  i wynajem sprzętu lub usługi w jakiejkolwiek formie w Firmie  *C-A-R* jest  jednoznaczna  z zapoznaniem się i akceptacją przez kierownika grupy i pozostałych uczestników spływu – usługi  poniższego regulaminu -  warunków umowy. Nie zapoznanie się z podpisywanymi dokumentami przez organizatora spływu - kierownika grupy nie zwalnia te osoby z odpowiedzialności prawnej lub finansowej wynikającej z warunków zawartych w tym regulaminie i podpisywanym dokumencie.           

 

                          Regulamin wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego - warunki uczestnictwa - warunki umowy

*Przedstawione poniżej regulamin – warunki umowy stanowią integralna część formularza zgłoszeniowego - umowy wynajmu sprzętu  wodnego, rekreacyjnego lub usługi w Firmie Handlowo-Usługowej  * C-A-R *

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Firmie Handlowo-Usługowa  * C-A-R * - Raczkowski Adam -  nie organizuje spływów , wypożycza jedynie sprzęt rekreacyjny – wodny . Zapewniamy transport, niezbędne pozwolenia i wszystko inne co jest potrzebne przy tego typu usłudze . Spływy są organizowane we własnym zakresie przez osoby indywidualne lub firmy zamawiające sprzęt  i na ich własną  odpowiedzialność.

 1. Organizatorem spływu - usługi  jest  osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji-wynajmu  sprzętu lub usługi w Firmie Handlowo – Usługowej  *C-A-R*. Osoba ta będzie dalej zwana organizatorem spływu lub kierownikiem statku.

 2. Organizator spływu – kierownik statku, jak i pozostali członkowie tej grupy przed złożeniem zapotrzebowania na sprzęt wodny – rekreacyjny powinni zapoznać się z dokumentami firmowymi, regulaminami i umowami na jakich sprzęt będzie wypożyczony  . W/w dokumenty są dostępne na naszych stronach internetowych jak i w siedzibie firmy.

 3. Tylko organizator spływu – kierownik statku upoważniony jest do rezerwacji sprzęt – usługę, dokonywania wpłat zadatku za usługę i dokonywania zmian w ustaleniach poczynionych wcześniej z Firmą *C-A-R*.

5.      W wypadku kiedy regulacja należności za sprzęt, usługę czy negocjacje warunków umowy w Firmie *C-A-R* miały by nastąpić indywidualnie , w takim wypadku kierownik statku nie może reprezentować tej osoby. Taka osoba staje się automatycznie kierownikiem , w swoim imieniu powinna dokonać rezerwacji, wpłaty zadatku, jak i wpłaty pozostałych kosztów związanych z usługą. Zostaje ona również wpisana do umowy . W takim też wypadku ma ona prawo do bezpośredniego kontaktu z Firmą *C-A-R* celem załatwiania swoich spraw związanych z usługą.

 1. Organizator spływu – kierownik statku jak i pozostali członkowie tej grupy przed złożeniem zapotrzebowania na sprzęt wodny - rekreacyjny lub usługę ma możliwość zapoznania się ze sprzętem w siedzibie Firmy *C-A-R* lub w materiałach reklamowych firmy. Przedstawiciel Firmy *C-A-R* ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wszelkie zadawane  pytania  przez kierownika statku dotyczące wynajmowanego sprzętu  lub  usługi takimi jak :

- koszty usługi i pozostałych kosztach związanych z usługą

- o zapisach w regulaminie i umowie Firmy *C-A-R *

- o warunkach na jakich umowa będzie realizowana

- o podstawowych zagadnieniach technicznych dotyczących wynajmowanego sprzętu

- o trasie spływu i warunkach panujących na trasie

- o miejscach postoju i noclegu na trasie spływu i przepisach tam obowiązujących

- o prawach i zobowiązaniach kierownika statku jak i poszczególnych osób biorących udział w spływie lub usłudze wynikających z tytułu niniejszej umowy

- o zakazie spożywania alkoholu jak i innych środków odurzających przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie

 1. Organizator spływu - kierownik statku składając rezerwację telefonicznie lub droga elektroniczną, podaje niezbędne dane takie jak: imię, nazwisko, adres,  telefon do kontaktu, adres poczty elektronicznej, rodzaj i ilość sprzętu czy usługi, termin , wielkość grupy i zgłoszenie rezerwacji dodatkowych usług. Kierownik statku na podstawie podanych danych otrzymuje od firmy *C-A-R*  drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszenia – umowa wynajmu usługi do akceptacji.  Umowa zawiera niezbędne dane kierownika statku, termin , wielkość i skład grupy, ilość i rodzaj sprzętu, zestawienie  cenie usługi , zestawienie dodatkowych atrakcji wliczonych i nie wliczonych w cenę i wyliczony całkowity koszt usługi wynajmu do zapłaty w dniu rozpoczęcia usługi lub wynajmu. W/w procedura rezerwacji może być przeprowadzona przy rozmowie telefonicznej, a umowa wynajmu zostanie podpisana przez kierownika statku w momencie odbioru sprzętu.

 2. Złożenie zapotrzebowania na sprzęt wodny-rekreacyjny lub usługę przez Organizatora spływu jest jednoznaczne że zapoznał się on ze sprzętem i dokumentami firmowymi i nie ma On  jak i jego grupa żadnych wątpliwości co do rodzaju wynajmowanego sprzętu , jego ilości, czasu trwania usługi jak i kosztami związanymi z realizacją tej usługi – wynajmu.

 3. Sprzęt pływający mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie.

 4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu, umowy najmu i zasad bezpiecznego przebywania na wodzie będą zmuszone do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu wpłaconych pieniędzy. Jak również będą obciążone te osoby za dodatkowe koszty jakie ponosi w tym momencie Firma  *C-A-R *  np. dodatkowy transport.

 5. Każdy z uczestników ponosi pełną odpowiedzialność za siebie, swoje bezpieczeństwo i za  wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jej opieką osoby szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.

§2  OBOWIĄZKI ORGANIZATORA SPŁYWU JAKO NAJEMCY

 1. Organizator spływu - usługi powinien zapoznać się z przepisami prawa, wynikającymi z Rozporządzenia RM z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne  (Dz. U. 97.57.358), Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. 91.101.444) oraz Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 01.115.1229)

 2. Organizator  - kierownik statku zobowiązany jest poinformować uczestników spływu- usługi  o wszystkich warunkach, na jakich spływ  - usługa ma się odbyć, a w szczególności:

- o rodzaju wynajmowanego sprzętu i jego wyposażeniu

- o planowanej trasie spływu i warunkach panujących na trasie

- o miejscach postoju i noclegu na trasie spływu i przepisach tam obowiązujących

- o konieczności przestrzegania regulaminów i umów Firmy *C-A-R *

-  o konieczności przestrzegania przepisów Biebrzańskiego Parku Narodowego i przepisów dotyczących ochrony przyrody

- o prawach i zobowiązaniach poszczególnych osób biorących udział w spływie wynikających z tytułu niniejszej umowy 

-  o kosztach i innych obciążeniach finansowych związanych z usługą

 1. Organizator spływu ma również obowiązek dopilnowania by spływ odbył się na ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasadach dobrej praktyki wodnej w szczególności:

-  zakazu spożywania alkoholu jak i innych środków odurzających przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie,

-  obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych - ratunkowych przez osoby nie umiejące pływać, słabo pływające lub w sytuacji zagrożenia.

-  nie oddalania się od grupy na wodzie ,

-  nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania spływu .

-  korzystanie ze sprzętu wodnego – rekreacyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji

-  dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu wodnego - rekreacyjnego i zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniami i kradzieżą

-  zwrot sprzętu wodnego - rekreacyjnego w umówionym terminie i miejscu w stanie technicznym nie pogorszonym

4.      Osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane wypożyczające sprzęt rekreacyjny w Firmie * C-A-R* powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  i OC we własnym zakresie

 1. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy spływu umieją pływać i czy stan ich zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w  usłudze i bierze za to pełną odpowiedzialność.

 2. Organizator spływu ponosi pełną odpowiedzialność za osoby biorące udział w spływie , za ich zachowanie w czasie spływu a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm, i zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich naprawy lub wypłaty rekompensaty za straty.

7.      W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w spływie organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.

 1. Organizator spływu nie jest uprawniony do oddania - użyczenia przedmiotu najmu w podnajem ani  w jakiegokolwiek inny sposób udostępnić osobom trzecim wynajmowany sprzęt bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy *C-A-R*  .

 2. W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego - rekreacyjnego Organizator zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i niezwłocznego zawiadomienia Firmę *C-A-R * o powstałej szkodzie.

 3. Jeżeli uszkodzenie sprzętu wodnego nastąpiło z winy osób trzecich lub innych przyczyn nie zawinionych przez Organizatora, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników i świadków zdarzenia, powiadomienia Firmę *C-A-R*   i wezwania na miejsce zdarzenia Policje.

 4. W przypadku kradzieży sprzętu wodnego Organizator zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Policję i Firmę *C-A-R*.

§3  REALIZACJA UMOWY

1.      Doba na sprzęcie wodnym zaczyna się o godzinie 9.00 i trwa do godziny 7.00 dnia następnego. W przypadku pozostałego sprzętu rekreacyjnego doba kończy się o 24.00

2.      Firma *C-A-R* zobowiązana jest udostępnić sprzęt  sprawny technicznie, w ilości i rodzaju jaki został podany w zgłoszeniu – umowie.

3.      Firma *C-A-R* zobowiązana jest dostarczyć sprzęt pływający – rekreacyjny w miejsce i o czasie jaki został podany w zgłoszeniu – umowie.

4.      Organizator spływu w obecności przedstawiciela Firmy *C-A-R* sprawdzi stan techniczny wynajmowanego sprzętu wraz z wyposażeniem i potwierdzi odbiór własnoręcznym podpisem na odpowiednich dokumentach Firmy *C-A-R*. Organizator również potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem ilość wydanego sprzętu, w tym sprzętu ratunkowego oraz wykaz sprzętu, z jakiego uczestnicy zrezygnowali. Wszelkie usterki w sprzęcie lub braki w wyposażeniu wykryte przez organizatora spływu podczas odbioru sprzętu mają być natychmiast zgłoszone przedstawicielowi firmy  * C-A-R * . Przedstawiciel Firmy *C-A-R* ma obowiązek usunąć wykryte usterki lub uzupełnić brakujące wyposażenie. Jeżeli wykryte usterki lub braki nie można usunąć niezwłocznie , a uszkodzenia czy braki w wyposażeniu  sprzętu nie maja żadnego wpływu na bezpieczne użytkowanie tego sprzętu w czasie spływu po konsultacji pomiędzy organizatorem a przedstawicielem  Firmy *C-A-R* sprzęt może być wydany . Nie mniej wykryte usterki powinie  być wpisane  w odpowiednie dokumenty Firmy *C-A-R*. Nie dokonanie tych formalności przez organizatora spływu oznacza że organizator spływu nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń co do sprzętu i wyposażenia. Oznacza to że sprzęt odbierany jest w 100% sprawny technicznie,  wyposażenie sprzętu jest kompletne i ilość wydanego sprzętu zgadza się z zamówieniem – umową.

5.      Z momentem odebrania sprzętu przez Organizatora spływu ponosi on pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt przez Firmę *C-A-R* do momentu zakończenia spływu i odebrania sprzętu przez przedstawiciela Firmy *C-A-R*.

6.      Organizator spływu zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów napraw - remontów związanych z ewentualnie powstałymi uszkodzeniami lub stratami w sprzęcie które zdarzyły się podczas trwania spływu lub usługi. W wypadku kradzieży, zagubienia sprzętu lub całkowitego zniszczenia sprzętu uniemożliwiające jego remont lub ewentualny remont przeprowadzony nie doprowadził sprzętu do stanu przed jego dewastacji Organizator jest zobowiązany do pokrycia  kosztów zakupu nowego sprzętu tej samej marki lub pokrycia wszelkich kosztów odbudowy sprzętu. Organizator zobowiązany jest również do pokrycia strat poniesionych przez Firmy *C-A-R* w wyniku utraty sprzętu na który były rezerwacje w dniach następnych. Pieniądze na zakup nowego sprzętu, remont lub budowę drugiego winne być wypłacone natychmiast po zdaniu sprzętu lub zakończenie spływu. W wypadku gdy Organizator w tym momencie nie dysponuje odpowiednią ilością gotówki zostanie spisana odpowiednia umowa - oświadczenie która zobowiązuje organizatora do uregulowania wszelkich płatności w ciągu 7 dni od momentu podpisania przez obydwie strony umowy – oświadczenia.

7.      Przedstawiciel firmy *C-A-R* w obecności kierownika statku jak i pozostałych członków grupy przeprowadzi niezbędne szkolenie co do obsługi powierzanego sprzętu jak i udzieli wskazówek i rad w kwestii:

-   trasie spływu i warunkach panujących na trasie.

-   miejscach postoju i noclegu na trasie spływu i przepisach tam obowiązujących.

-   o konieczności przestrzegania regulaminów i umów Firmy *C-A-R *

-  o konieczności przestrzegania przepisów dotyczących szlaku żeglownego rzeki Biebrzy i Kanału Augustowskiego

-  o konieczności przestrzegania przepisów Biebrzańskiego Parku Narodowego i przepisów dotyczących ochrony przyrody.

-   o prawach i zobowiązaniach poszczególnych osób biorących udział w spływie wynikających z tytułu niniejszej umowy. 

-  zakazu spożywania alkoholu jak i innych środków odurzających przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie,

-  obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych - ratunkowych przez osoby nie umiejące pływać, słabo pływające lub w sytuacji zagrożenia.

-  nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania spływu .

-  korzystanie ze sprzętu wodnego – rekreacyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji

-  dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu wodnego - rekreacyjnego i zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniami i kradzieżą

-  zwrot sprzętu wodnego - rekreacyjnego w umówionym terminie i miejscu w stanie technicznym niepogorszonym.

8.      Firma *C-A-R* zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zaistniały inne powody które pozwalają  przepuszczać że sprzęt zostanie uszkodzony,  zniszczony w trakcie trwania spływu lub nastąpi inna sytuacja niebezpieczna stwarzająca zagrożenie dla samej załogi.  W tym wypadku Firma   *C-A-R*  zwolniona jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej a w szczególności roszczeń co do zwrotu wpłaconych zadatków .

9.      W przypadku braku możliwości transportu sprzętu z winy uczestników spływu, Firma   *C-A-R*  rości sobie prawo do zmiany godziny transportu na każdą najbliższą - dla niej odpowiednią.

10.  Wcześniejsze niż to ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Firmę *C-A-R* i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach w zakresie jw.  Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu nie daje podstaw do zwrotu części opłat.

11.  W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Firmy *C-A-R* , to Organizator zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny wypożyczenia sprzętu.

12.  W wypadku nie dotrzymania umowy przez Organizatora co do zwrotu sprzętu w określonym terminie i miejscu z winy tegoż Organizatora , a nie ma możliwości przedłużenia najmu sprzętu na kolejne doby z powodu wcześniejszych zamówień na dany sprzęt , to Firmy *C-A-R* w skrajnych wypadkach ma prawo zakończyć spływ i odebrać Organizatorowi sprzęt w miejscu najbliższym możliwym do bezpiecznego zakończenia spływu. Wszelkie koszty poniesione w tym momencie przez Firmę *C-A-R* obciążają dodatkowo Organizatora spływu. W wypadku niemożności przeprowadzenia takiej operacji z przyczyn technicznych lub bezpieczeństwa Organizator spływu z którego winy doszło do przedłużenia spływu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zaistniała sytuację na korzyść poszkodowanej grupy która nie otrzymała zamówionego sprzętu w Firmie *C-A-R*.

13.  Nie będą realizowane w tym samym dniu zlecenia zgłaszane po godz. 18-tej dotyczące zmian godzin i miejsc transportów, chyba, że zaistnieje możliwość ich wykonania.

14.   Firma *C-A-R* rości sobie prawo do takiego zorganizowania transportu powrotnego określonego w poszczególnych punktach umowy by w rezultacie wywiązać się dokładnie z wcześniejszych zobowiązań. Przypadek zaistnienia sytuacji transportu dwóch grup w tym samym czasie nie jest podstawą do roszczenia zwrotu części kosztów transportu. W przypadkach, kiedy takie roszczenia miały by mieć miejsce firma *C-A-R* zadziała zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, osobno dla każdej z grup.

15.   Zakończenie spływu może nastąpić wyłącznie w miejscu pozwalającym na bezpieczne i nie uciążliwe podjęcie sprzętu wcześniej ustalone pomiędzy Organizatorem spływu a firmą *C-A-R*. Lista lokalizacji tych miejsc podana jest w materiałach firmowych. Jeżeli zakończenie spływu nastąpi w miejscu uniemożliwiającym odebranie sprzętu z różnych przyczyn Organizator spływu poniesie wszelkie koszty dostarczenia sprzętu do najbliższego miejsca umożliwiającego odebranie sprzętu , w szczególności dotuczy to holowania tratw. Wysokość  takich kosztów ustala firma *C-A-R* i nie podlegają one negocjacjom.

§4  ZASADY ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1.      Ceny wyszczególnione w materiałach informacyjnych firmy *C-A-R* są cenami umownymi ustalanymi przez właściciela firmy.

2.      Firma *C-A-R* zastrzega sobie prawo do odwołania spływu lub jego elementów w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych a w szczególności: działania siły wyższej, niskiego poziomu wody, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia. W takim wypadku zadatek zostaje zwrócony organizatorowi w wysokości jaka została wpłacona.

3.   Z powodu niskiego poziomu wody na rzece Biebrzy spływ tratwą może zostać odwołany w całości lub mogą być zamknięte poszczególne odcinki rzeki do spływania. W skrajnych wypadkach niskiego poziomu wody spływ tratwą może być zastąpiony pobytem stacjonarnym na rzece Biebrzy na trwale przycumowanej tratwie do brzegu rzeki w miejscowości Jasionowo Dębowskie. Decyzje co do zastosowania poszczególnych rozwiązań pozostaje w wyłącznej gestii właściciela firmy *C-A-R*, nie mniej do ustalenia niekorzystnego - niskiego stanu wody służą odczyty poziomu wody na wodowskazach w miejscowości Sztabin i Dębowo. Niekorzystny poziom wody do spływu zostaje ustalony na poszczególnych  wodowskazach i wynosi : wodowskaz Sztabin 30cm,  wodowskaz Dębowo 90cm. Link do strony ze wskazaniami wodowskazów     https://komunikaty.tvp.pl/komunikaty/podlaskie/wszystkie 

§5  WARUNKI PŁATNOŚCI

1.      Niniejszy regulamin w zakresie zobowiązań Firmy *C-A-R* ma zastosowanie jedynie po podpisaniu umowy rezerwacyjnej , umowy wynajmu lub po wpłynięciu zadatku na poczet wynajmu sprzętu lub usługi.

2.      Zadatek, o której mowa w pun.1 wymagany jest w kwocie do 50% kosztów całkowitych podanych w potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji przez Firmę *C-A-R*. Wysokość zadatku ustala firma *C-A-R* według swoich kryteriów które nie podlegają negocjacji.

3.      Pozostała, należna kwota za usługi Firmy *C-A-R* wymagana jest najpóźniej w dniu odbioru sprzętu lub usługi przez organizatora. Nie uiszczenie należnej opłaty za sprzęt w żądanej wysokości eliminuje możliwość wynajęcia sprzętu. Zarazem w tym momencie Firma *C-A-R* zostaje zwolniona z wszelkich zobowiązań względem osoby lub firmy chcącej wynająć sprzęt z winy organizatora – kierownika statku, dotyczy to w szczególności żądania zwrotu zadatku za wynajęcie sprzętu który w tym wypadku nie zostanie zwrócony ani w całości ani w jakiejkolwiek części.

4.      W dniu rozpoczęcia usługi pobrana będzie kaucja za wydany sprzęt rekreacyjny. Kaucja ma być zabezpieczeniem na wypadek uszkodzenia sprzętu, utraty wyposażenia lub za koszty holowania sprzętu do punktu jego odbioru itd... Wysokość kaucji za sprzęt ustalona przez Firmę *C-A-R* wynosi od 50 do 500 zł za sztukę sprzętu. Wysokość kaucji jaką zostaną obciążone poszczególne grupy wynajmujące sprzęt pozostaje w wyłącznej gestii Firmy *C-A-R* bez możliwości jakiejkolwiek negocjacji co do jej wysokości. Nie uiszczenie kaucji za sprzęt w żądanej wysokości eliminuje możliwość wynajęcia sprzętu. Zarazem w tym momencie Firma *C-A-R* zostaje zwolniona z wszelkich zobowiązań względem osoby lub firmy chcącej wynająć sprzęt z winy organizatora – kierownika statku, dotyczy to w szczególności żądania zwrotu zadatku za wynajęcie sprzętu który w tym wypadku nie zostanie zwrócony ani w całości ani w jakiejkolwiek części.

§6  REZYGNACJA Z WYNAJMU LUB USŁUGI

1.      Organizator może zrezygnować z wynajęcia sprzętu lub usługi pisemnie – drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli w wyniku rezygnacji organizatorowi należy się zwrot pieniędzy rezygnacja musi być wyłącznie pisemna. Jako wiążącą przyjmuje się datę wpływu pisma do Firmy *C-A-R* 

2.      Firma *C-A-R*   zobowiązuje się do rozpatrzenia pisemnej rezygnacji oraz ewentualnej wypłaty wpłaconego zadatku w terminie 14 dni począwszy od daty wpływu rezygnacji. Klientowi nie przysługują odsetki od kwot zwracanych.

3.      W przypadku rezygnacji Firma *C-A-R*   dokonuje następujących potrąceń z wpłaconego zadatku ;
- na 31 dni lub więcej przed datą rozpoczęcia zwrot 100% zadatku;
- w terminie 30 - 14 dni przed datą rozpoczęcia 50% zadatku;
- w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu lub usługi zwrot zadatku nie przysługuje.

4.      Organizator spływu – kierownik grupy w dniu odbioru sprzętu ma prawo do rezygnacji z wynajmu części zamówionego i zadatkowanego sprzętu z powodu na przykład zmniejszonej liczby uczestników usługi. W takim wypadku procedura płatności jest taka sama jak w przypadku wcześniejszego zakończenia usługi na życzenie lub z winy kierownika grupy. Za nie odebrany sprzęt pobierana jest opłata 80% kosztów całkowitych wynajmu bez transportu, o ile sprzęt nie opuścił bazy Firmy *C-A-R* .

5.      Zadatek za zamówiony nadmiarowo  a nieodebrany sprzęt wchodzi w skład rozliczenia finansowego zgodnie z & 6. punkt 4.

6.      Organizator może otrzymać zwrot całości wpłaty w przypadku gdy:
- znajdzie osobę zastępczą - Uczestnika na zwalniany przez siebie sprzęt lub usługę w wymiarze terminu , ilości i rodzaju na jaki była wystawiona rezerwacja.
- rezerwacja została odwołana w  następstwie 
§4   , punkt 2

7.      W przypadkach wcześniejszego zakończenia spływu na życzenie lub winy  organizatora spływu – kierownika grupy , Firma *C-A-R* może zwrócić do 20% kosztów całkowitych liczony za czas jego niewykorzystania począwszy od dnia następnego po dniu faktycznego zdania sprzętu lub usługi do dnia zdania planowanego(zwrot nie dotyczy pozwoleń na spływ i transportu sprzętu ).

§7  REKLAMACJA

1.      W przypadku niewykonania lub nienależytego wywiązania się z umowy przez Firmę *C-A-R*  , Organizator ma prawo wnieść reklamację. Reklamacje winne być składane w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej w siedzibie Firmy *C-A-R*   najpóźniej do daty zakończenia wynajmu lub usługi. Reklamacje składane w dniu następnym i kolejnych po zakończeniu usługi nie będą podlegały  rozpatrzeniu przez Firmę *C-A-R* 

 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, pod rygorem nieważności jest zgłoszenie przez Organizatora oświadczenia na piśmie lub telefonicznie do Firmy *C-A-R*  o zaistniałej problemowej sytuacji w czasie spływu lub usługi w miejscu i dniu jej powstania tak, aby mogła być ona wyjaśniona już na miejscu a wszelkie niedogodności usunięte. Jeśli Organizator nie uczyni tego, traci on automatycznie prawo do złożenia reklamacji po powrocie ze spływu lub zakończeniu usługi.

3.      Podstawą reklamacji składanej przez Organizatora nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których Firma *C-A-R*, przy należytej staranności, nie mogła przewidzieć lub zaistniały one nie z winy Firmy *C-A-R* [w szczególności: opóźnienia w transporcie, awarie środków transportu, warunków atmosferycznych w trakcie trwania spływu lub usługi, nie drożności szlaku wodnego, owadów itd…].

4.      Firma *C-A-R* zastrzega sobie termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi.

5.      Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez Firmę *C-A-R* w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

6.      Wszystkie spory, jakie miałyby być rozpatrzone przez Sąd, podlegać będą rozpatrzeniu przez Sąd właściwy siedzibie Firmy *C-A-R*

§8  USTALENIA KOŃCOWE

 1. Firma *C-A-R* nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

 2. Firma *C-A-R* nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt przez uczestników spływu na bazie firmy na czas spływu – usługi dotyczy to w szczególności samochodów i rzeczy pozostawionych w nich.

 3. Firma *C-A-R* nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione rzeczy przez uczestników spływu na trasie spływu jak i rzeczy pozostawione na sprzęcie po zakończeniu spływu i zdaniu sprzętu.

 4. Używanie otwartego ognia na jednostce pływającej dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 5. Używanie grilla na jednostce pływającej  jest dopuszczalne pod warunkiem ustawienia go na pokładzie poza zabudowami i wyłącznie w czasie postoju jednostki pływającej na kotwicy lub cumie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 6.  Palenie tytoniu na jednostce pływającej dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz zabudowy.

 7.  Zabronione jest używanie sprzętu ratunkowego znajdującego się na wyposażeniu jednostki pływającej niezgodnie z jego przeznaczeniem np.: jako sprzęt plażowy lub kąpielowy.

 8.  Zabronione jest przemieszczanie się jednostką pływającą w czasie porywistego wiatru lub burzy.  Jednostka pływająca powinna w tym czasie stać na kotwicy dodatkowo przycumowana do brzegu dwiema cumami.

 9.  Zabronione jest cumowanie jednostki pływającej na noc pod drzewami lub liniami wysokiego napięcia.

 10.  Zabronione jest zbliżanie się jednostką pływającą do budowli wodnych typu jaz na odległość bliższą niż 50 metrów

 11.  Organizator spływu – kierownik statku w czasie przebywania na żeglownym szlaku wodnym Kanału Augustowskiego i rzeki Biebrzy ma obowiązek stosować się do znaków i przepisów obowiązujących na żeglownym szlaku wodnym.

 12.  Przy wchodzeniu i schodzeniu z jednostki pływającej i tarasu obserwacyjnego należy zachować ostrożność. W tym czasie jednostka pływająca powinna stać na kotwicy i jednej cumie.

 13. Zabronione jest przebywanie osób na tarasie obserwacyjnym w czasie przemieszczania się jednostki wodnej.

 14.  Na tarasie obserwacyjnym i górnej kabinie sypialnej jednorazowo może przebywać max dwie osoby. W górnej kabinie sypialnej mogą nocować wyłącznie osoby od 15 roku życia. Zabrania się skakania do wody z tarasu obserwacyjnego.

 15. Ze względu bezpieczeństwa załoga w czasie przebywania na jednostce pływającej powinna mieć nałożone obuwie z miękką podeszwą.

 16.  Załoga  zobowiązana jest do utrzymywania należytego porządku na jednostce pływającej i bieżącego sprzątania pokładu, w szczególności dotyczy to osprzętu jednostki pływającej który powinien być przygotowany do natychmiastowego użycia.

 17.  Zabrania się zanieczyszczanie brzegów rzek i kanałów jak również wody.

 18.  Odpady stałe należy składować w workach na odpady stałe, a odpady płynne w zbiorniku na odpady płynne który jest na wyposażeniu jednostce pływającej .

 19.  Pełne worki i zbiornik załoga jednostki pływającej  opróżnia w wyznaczonym miejscu na bazie Firma *C-A-R*

 20.  Toaleta turystyczna która jest na wyposażeniu jednostki pływającej  powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem,  po spływie zdana czysta.

 21. Zezwala się na nocleg osób na jednostce pływającej, na szlaku wodnym rzeki Biebrzy, poza wyznaczonymi polami namiotowymi, pod warunkiem przycumowania jednostki pływającej do brzegu dwiema cumami. Zabrania się przemieszczania się jednostką pływającą w okresie od zmierzchu do świtu.

 22.  Załoga jednostki pływającej może zejść na brzeg rzeki lub kanału w miejscach ogólnie dostępnych. W pozostałych miejscach nie wyznaczonych załoga jednostki pływającej może zejść na ląd od świtu do zmierzchu z zastrzeżeniem nie oddalania się od linii brzegowej max 10 metrów.

 23.  Osoby korzystające ze szlaku wodnego rzeki Biebrzy w formie spływu jednostką pływającą, jak również nocujący na jednostce pływającej poza wyznaczonymi polami namiotowymi robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 24.  Organizator spływu jak i pozostali uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania  przepisów  udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

 25. Firma *C-A-R* nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub życia uczestników spływów lub usługi.

 26. Rezerwacja  i wynajem sprzętu - usługi w jakiejkolwiek formie w Firmie  *C-A-R* jest  jednoznaczna  z zapoznaniem się i akceptacją przez organizatora spływu - kierownika statku jak i pozostałych uczestników spływu – usługi  powyższego regulaminu -  warunków umowy.

 27. Przedstawione powyżej  regulamin - warunki uczestnictwa – warunki umowy stanowią integralna część formularza zgłoszeniowego-umowy wynajmu sprzętu  pływającego, turystycznego, rekreacyjnego lub usługi w    F.H-U   „C-A-R”. Nie zapoznanie się z podpisywanymi dokumentami przez organizatora spływu - kierownika statku nie zwalnia te osoby z odpowiedzialności prawnej lub finansowej wynikającej z warunków zawartych w tym regulaminie i podpisywanym dokumencie.           

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            Firma Handlowo-Usługowa  „C-A-R”

                                                                                                                                                                                                                  Właściciel. Adam Raczkowski

                                                                               Regulamin jednostki pływającej.

*Przedstawione poniżej regulamin stanowi integralną część formularza zgłoszeniowego - umowy wynajmu sprzętu  wodnego, rekreacyjnego lub usługi w Firmie Handlowo-Usługowej  * C-A-R * .

 Organizator spływu - kierownik statku jest to osoba zamawiająca -wynajmują sprzęt  wodny, rekreacyjny lub usługę w Firmie Handlowo-Usługowej  * C-A-R *

 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu, umowy najmu i zasad bezpiecznego przebywania na wodzie będą zmuszone do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu wpłaconych pieniędzy. Jak również będą obciążone te osoby za dodatkowe koszty jakie ponosi w tym momencie Firma  *C-A-R *  np. dodatkowy transport.

 2. Każdy z uczestników ponosi pełną odpowiedzialność za siebie, swoje bezpieczeństwo i za  wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jej opieką osoby szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.

 3. Organizator  spływu - kierownik statku zobowiązany jest poinformować uczestników spływu- usługi  o wszystkich warunkach, na jakich spływ  - usługa ma się odbyć, a w szczególności:

-  o rodzaju wynajmowanego sprzętu i jego wyposażeniu

-  o planowanej trasie spływu  i warunkach panujących na trasie spływu

-  o miejscach postoju i noclegu na trasie spływu i przepisach tam obowiązujących

-   o konieczności przestrzegania regulaminów i umów Firmy *C-A-R *

-  o konieczności przestrzegania przepisów Biebrzańskiego Parku Narodowego i przepisów dotyczących ochrony przyrody

-   o prawach i zobowiązaniach poszczególnych osób biorących udział w spływie wynikających z tytułu niniejszej umowy 

-  o kosztach i innych obciążeniach finansowych związanych z usługą

4.      Organizator spływu - kierownik statku ma również obowiązek dopilnowania by spływ odbył się na ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasadach dobrej praktyki wodnej w szczególności:

-  zakazu spożywania alkoholu jak i innych środków odurzających przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie,

-  obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych - ratunkowych przez osoby nie umiejące pływać, słabo pływające lub w sytuacji zagrożenia.

-  nie oddalania się od grupy na wodzie ,

-  nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania spływu .

-  korzystanie ze sprzętu wodnego – rekreacyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji

-  dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu wodnego - rekreacyjnego i zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniami i kradzieżą

-  zwrot sprzętu wodnego - rekreacyjnego w umówionym terminie i miejscu w stanie technicznym nie pogorszonym

5.      Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy spływu umieją pływać i czy stan ich zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w  usłudze i bierze za to pełną odpowiedzialność.

 1. Organizator spływu ponosi pełną odpowiedzialność za osoby biorące udział w spływie , za ich zachowanie w czasie spływu a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm, i zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich naprawy lub wypłaty rekompensaty za straty.

 2. Organizator spływu nie jest uprawniony do oddania - użyczenia przedmiotu najmu w podnajem ani  w jakiegokolwiek inny sposób udostępnić osobom trzecim wynajmowany sprzęt bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy *C-A-R*  .

 3. W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego - rekreacyjnego Organizator zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i niezwłocznego zawiadomienia Firmę *C-A-R * o powstałej szkodzie.

 4. Jeżeli uszkodzenie sprzętu wodnego nastąpiło z winy osób trzecich lub innych przyczyn nie zawinionych przez Organizatora, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników i świadków zdarzenia, powiadomienia Firmę *C-A-R*   i wezwania na miejsce zdarzenia Policje.

 5. W przypadku kradzieży sprzętu wodnego Organizator zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Policję i Firmę *C-A-R*.

 6. Doba na sprzęcie wodnym zaczyna się o godzinie 9.00 i trwa do godziny 7.00 dnia następnego. W przypadku pozostałego sprzętu rekreacyjnego doba kończy się o 24.00

 7. Organizator spływu w obecności przedstawiciela Firmy *C-A-R* sprawdzi stan techniczny wynajmowanego sprzętu wraz z wyposażeniem i potwierdzi odbiór własnoręcznym podpisem na odpowiednich dokumentach Firmy *C-A-R*. Organizator również potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem ilość wydanego sprzętu, w tym sprzętu ratunkowego oraz wykaz sprzętu, z jakiego uczestnicy zrezygnowali. Wszelkie usterki w sprzęcie lub braki w wyposażeniu wykryte przez organizatora spływu podczas odbioru sprzętu mają być natychmiast zgłoszone przedstawicielowi firmy  * C-A-R * . Przedstawiciel Firmy *C-A-R* ma obowiązek usunąć wykryte usterki lub uzupełnić brakujące wyposażenie. Jeżeli wykryte usterki lub braki nie można usunąć niezwłocznie , a uszkodzenia czy braki w wyposażeniu  sprzętu nie mają żadnego wpływu na bezpieczne użytkowanie tego sprzętu w czasie spływu po konsultacji pomiędzy organizatorem a przedstawicielem  Firmy *C-A-R* sprzęt może być wydany . Nie mniej wykryte usterki powinie  być wpisane  w odpowiednie dokumenty Firmy *C-A-R*. Nie dokonanie tych formalności przez organizatora spływu oznacza że organizator spływu nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń co do sprzętu i wyposażenia. Oznacza to że sprzęt odbierany jest w 100% sprawny technicznie,  wyposażenie sprzętu jest kompletne i ilość wydanego sprzętu zgadza się z zamówieniem – umową.

 8.  Z momentem odebrania sprzętu przez Organizatora spływu ponosi on pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt przez Firmę *C-A-R* do momentu zakończenia spływu i odebrania sprzętu przez przedstawiciela Firmy *C-A-R*.

 9.  Organizator spływu zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów napraw - remontów związanych z ewentualnie powstałymi uszkodzeniami lub stratami w sprzęcie które zdarzyły się podczas trwania spływu lub usługi. W wypadku kradzieży, zagubienia sprzętu lub całkowitego zniszczenia sprzętu uniemożliwiające jego remont lub ewentualny remont przeprowadzony nie doprowadził sprzętu do stanu przed jego dewastacji Organizator jest zobowiązany do pokrycia  kosztów zakupu nowego sprzętu tej samej marki lub pokrycia wszelkich kosztów odbudowy sprzętu. Organizator zobowiązany jest również do pokrycia strat poniesionych przez Firmy   *C-A-R* w wyniku utraty sprzętu na który były rezerwacje w dniach następnych. Pieniądze na zakup nowego sprzętu, remont lub budowę drugiego winne być wypłacone natychmiast po zdaniu sprzętu lub zakończenie spływu. W wypadku gdy Organizator w tym momencie nie dysponuje odpowiednią ilością gotówki zostanie spisana odpowiednia umowa - oświadczenie która zobowiązuje organizatora do uregulowania wszelkich płatności w ciągu 7 dni od momentu podpisania przez obydwie strony umowy – oświadczenia.

 10.  Firma *C-A-R* zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zaistniały inne powody które pozwalają  przepuszczać że sprzęt zostanie uszkodzony,  zniszczony w trakcie trwania spływu lub nastąpi inna sytuacja niebezpieczna stwarzająca zagrożenie dla samej załogi.  W tym wypadku Firma        *C-A-R*  zwolniona jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej a w szczególności roszczeń co do zwrotu wpłaconych zadatków .

 11.  W wypadku nie dotrzymania umowy przez Organizatora co do  zwrotu sprzętu w określonym terminie i miejscu z winy tegoż Organizatora , a nie ma możliwości przedłużenia najmu sprzętu na kolejne doby z powodu wcześniejszych zamówień na dany sprzęt , to Firmy *C-A-R* w skrajnych wypadkach ma prawo zakończyć spływ i odebrać Organizatorowi sprzęt w miejscu najbliższym możliwym do bezpiecznego zakończenia spływu. Wszelkie koszty poniesione w tym momencie przez Firmę        *C-A-R* obciążają dodatkowo Organizatora spływu. W wypadku niemożności przeprowadzenia takiej operacji z przyczyn technicznych lub bezpieczeństwa Organizator spływu z którego winy doszło do przedłużenia spływu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zaistniała sytuację na korzyść poszkodowanej grupy która nie otrzymała zamówionego sprzętu w Firmie *C-A-R*.

 12.  Zakończenie spływu może nastąpić wyłącznie w miejscu pozwalającym na bezpieczne i nie uciążliwe podjęcie sprzętu wcześniej ustalone pomiędzy Organizatorem spływu a Firmą *C-A-R*. Lista lokalizacji tych miejsc podana jest w materiałach firmowych. Jeżeli zakończenie spływu nastąpi w miejscu uniemożliwiającym odebranie sprzętu z różnych przyczyn Organizator spływu poniesie wszelkie koszty dostarczenia sprzętu do najbliższego miejsca umożliwiającego odebranie sprzętu , w szczególności dotuczy to holowania jednostek pływających. Wysokość  takich kosztów ustala Firma *C-A-R* i nie podlegają one negocjacjom.

 13.  W dniu rozpoczęcia usługi pobrana będzie kaucja za wydany sprzęt rekreacyjny. Kaucja ma być zabezpieczeniem na wypadek uszkodzenia sprzętu, utraty wyposażenia lub za koszty holowania sprzętu do punktu jego odbioru itd... Wysokość kaucji za sprzęt ustalona przez Firmę *C-A-R* wynosi od 50 do 500 zł za sztukę sprzętu. Wysokość kaucji jaką zostaną obciążone poszczególne grupy wynajmujące sprzęt pozostaje w wyłącznej gestii Firmy *C-A-R* bez możliwości jakiejkolwiek negocjacji co do jej wysokości. Nie uiszczenie kaucji za sprzęt w żądanej wysokości eliminuje możliwość wynajęcia sprzętu. Zarazem w tym momencie Firma *C-A-R* zostaje zwolniona z wszelkich zobowiązań względem osoby lub firmy chcącej wynająć sprzęt z winy organizatora – kierownika statku, dotyczy to w szczególności żądania zwrotu zadatku za wynajęcie sprzętu który w tym wypadku nie zostanie zwrócony ani w całości ani w jakiejkolwiek części.

 14.  W przypadkach wcześniejszego zakończenia spływu na życzenie lub winy  organizatora spływu – kierownika statku , Firma *C-A-R* może zwrócić do 20% kosztów całkowitych liczony za czas jego niewykorzystania począwszy od dnia następnego po dniu faktycznego zdania sprzętu lub usługi do dnia zdania planowanego(zwrot nie dotyczy pozwoleń na spływ i transportu sprzętu ).

 15.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wywiązania się z umowy przez Firmę *C-A-R*  , Organizator ma prawo wnieść reklamację. Reklamacje winne być składane w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej w siedzibie Firmy *C-A-R*   najpóźniej do daty zakończenia wynajmu lub usługi. Reklamacje składane w dniu następnym i kolejnych po zakończeniu usługi nie będą podlegały  rozpatrzeniu przez Firmę *C-A-R* 

 16.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, pod rygorem nieważności jest zgłoszenie przez Organizatora oświadczenia na piśmie lub telefonicznie do Firmy *C-A-R*  o zaistniałej problemowej sytuacji w czasie spływu lub usługi w miejscu i dniu jej powstania tak, aby mogła być ona wyjaśniona już na miejscu a wszelkie niedogodności usunięte. Jeśli Organizator nie uczyni tego, traci on automatycznie prawo do złożenia reklamacji po powrocie ze spływu lub zakończeniu usługi.

 17.  Firma *C-A-R* nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione rzeczy przez uczestników spływu na trasie spływu jak i rzeczy pozostawione na sprzęcie po zakończeniu spływu i zdaniu sprzętu.

 18.  Używanie otwartego ognia na jednostce pływającej dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 19. Używanie grilla na jednostce pływającej  jest dopuszczalne pod warunkiem ustawienia go na pokładzie poza zabudowami i wyłącznie w czasie postoju jednostki pływającej na kotwicy lub cumie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 20.  Palenie tytoniu na jednostce pływającej dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz zabudowy.

 21.  Zabronione jest używanie sprzętu ratunkowego znajdującego się na wyposażeniu jednostki pływającej niezgodnie z jego przeznaczeniem np.: jako sprzęt plażowy lub kąpielowy.

 22.  Zabronione jest przemieszczanie się jednostką pływającą w czasie porywistego wiatru lub burzy.  Jednostka pływająca powinna w tym czasie stać na kotwicy dodatkowo przycumowana do brzegu dwiema cumami.

 23.  Zabronione jest cumowanie jednostki pływającej na noc pod drzewami lub liniami wysokiego napięcia.

 24.  Zabronione jest zbliżanie się jednostką pływającą do budowli wodnych typu jaz na odległość bliższą niż 50 metrów

 25.  Organizator spływu – kierownik statku w czasie przebywania na żeglownym szlaku wodnym Kanału Augustowskiego i rzeki Biebrzy ma obowiązek stosować się do znaków i przepisów obowiązujących na żeglownym szlaku wodnym.

 26.  Przy wchodzeniu i schodzeniu z jednostki pływającej i tarasu obserwacyjnego należy zachować ostrożność. W tym czasie jednostka pływająca ma stać na kotwicy i jednej cumie.

 27.  Zabronione jest przebywanie osób na tarasie obserwacyjnym w czasie przemieszczania się jednostki wodnej.

 28.  Na tarasie obserwacyjnym i górnej kabinie sypialnej jednorazowo może przebywać max dwie osoby. W górnej kabinie sypialnej mogą nocować wyłącznie osoby od 15 roku życia.

 29. Zabrania się skakania do wody z tarasu obserwacyjnego.

 30. Ze względu bezpieczeństwa załoga w czasie przebywania na jednostce pływającej powinna mieć nałożone obuwie z miękką podeszwą.

 31.  Załoga  zobowiązana jest do utrzymywania należytego porządku na jednostce pływającej i bieżącego sprzątania pokładu, w szczególności dotyczy to osprzętu jednostki pływającej który powinien być przygotowany do natychmiastowego użycia.

 32.  Zabrania się zanieczyszczanie brzegów rzek i kanałów jak również wody.

 33.  Odpady stałe należy składować w workach na odpady stałe, a odpady płynne w zbiorniku na odpady płynne który jest na wyposażeniu jednostce pływającej .

 34.  Pełne worki i zbiornik załoga jednostki pływającej  opróżnia w wyznaczonym miejscu na bazie Firma *C-A-R*

 35.  Toaleta turystyczna która jest na wyposażeniu jednostki pływającej  powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem,  po spływie zdana czysta.

 36. Zezwala się na nocleg osób na jednostce pływającej, na szlaku wodnym rzeki Biebrzy, poza wyznaczonymi polami namiotowymi, pod warunkiem przycumowania jednostki pływającej do brzegu dwiema cumami. Zabrania się przemieszczania się jednostką pływającą w okresie od zmierzchu do świtu.

 37.  Załoga jednostki pływającej może zejść na brzeg rzeki lub kanału w miejscach ogólnie dostępnych. W pozostałych miejscach nie wyznaczonych załoga jednostki pływającej może zejść na ląd od świtu do zmierzchu z zastrzeżeniem nie oddalania się od linii brzegowej max 10 metrów.

 38.  Osoby korzystające ze szlaku wodnego rzeki Biebrzy w formie spływu jednostką pływającą, jak również nocujący na jednostce pływającej poza wyznaczonymi polami namiotowymi robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 39.  Organizator spływu jak i pozostali uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania  przepisów  udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

 40.  Firma *C-A-R* nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub życia uczestników spływów lub usługi.

Przedstawiony powyżej  regulamin - stanowią integralna część formularza zgłoszeniowego-umowy wynajmu sprzętu rekreacyjnego lub usługi w    F.H-U   „C-A-R”. Nie zapoznanie się z dokumentami przez organizatora spływu - kierownika statku nie zwalnia te osoby z odpowiedzialności prawnej lub finansowej wynikającej z warunków zawartych w tym regulaminie i podpisywanym dokumencie.           

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                         Firma Handlowo-Usługowa  „C-A-R”

                                                                                                                                                                                                                 Właściciel. Adam Raczkowski

  

 

DOJAZD

współrzędne GPS  53*35'20.38"N   -    22*53'42.38"E  - Kopytkowo 4

         Wypożyczalnia sprzętu znajduje się we wsi Kopytkowo. A jak dojechać do Kopytkowa. Najdogodniejszy dojazd jest z Augustowa gdzie zbiegają się wszystkie trasy z Warszawy, Białegostoku i Olsztyna.

    Wyjeżdżamy z Augustowa w kierunku Warszawy, za miastem skręcamy w lewo - na Białystok . Po przejechaniu około 5 km dojeżdżamy do Białobrzegi, na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo - na Dolistowo. Mijamy takie miejscowości jak: Gabowe Grądy, Kopiec, Wrotki. Dojeżdżamy do rozwidlenia dróg w Dębowie, skręcamy w prawo (w lewo Jagłowo), po około 2 km dojeżdżamy do śluzy na Kanale Augustowskim. Dalej poprowadzą nas drogowskazy drewniane. Za śluzą w lewo, następnie w Jasionowie w prawo. Z daleka będzie już widać wieżę widokową na naszym polu namiotowym.
                                                                   Zapraszamy!
  

 
ZAPEWNIAM FACHOWĄ OBSŁUGĘ - ZAPRASZAMY !!!